Xu hướng quản trị nhân sự thời 4.0

Thế giới phẳng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh không biên giới, nền kinh tế chia sẻ làm cho các khái niệm về nguồn lực doanh nghiệp hoàn toàn thay đổi. Sự điều chỉnh về quản trị nhân sự theo một hướng mới, đòi hỏi người làm chính sách nhân sự phải truyền thông, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự tốt hơn.

0 Comments

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách thực hiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần của báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay để tổng hợp và quản lý được về vấn đề tài chính, các khoản chi tiêu của doanh nghiệp theo các hoạt động cụ thể là kinh doanh, tài chính và đầu tư ở một thời điểm, thời kỳ nhất định nào đó.

0 Comments