Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Cách thực hiện báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một phần của báo cáo tài chính trong các doanh nghiệp hiện nay để tổng hợp và quản lý được về vấn đề tài chính, các khoản chi tiêu của doanh nghiệp theo các hoạt động cụ thể là kinh doanh, tài chính và đầu tư ở một thời điểm, thời kỳ nhất định nào đó.

0 Comments

Tại sao kế toán lại quan trọng?

Người chủ doanh nghiệp có thể đo lường và phân tích các dữ liệu tài chính của công ty thông qua kế toán, từ đó đưa ra những quyết định nhằm gia tăng lợi nhuận, định hướng sự phát triển của công ty tốt hơn. Để thực hiện công việc kế toán phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau: quy mô, cơ cấu tổ chức, …

0 Comments