Xu hướng quản trị nhân sự thời 4.0

Thế giới phẳng mang lại cơ hội cho doanh nghiệp kinh doanh không biên giới, nền kinh tế chia sẻ làm cho các khái niệm về nguồn lực doanh nghiệp hoàn toàn thay đổi. Sự điều chỉnh về quản trị nhân sự theo một hướng mới, đòi hỏi người làm chính sách nhân sự phải truyền thông, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nhân sự tốt hơn.

0 Comments